25
ก.ค.

ผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ Site Rich Point Wutthakat

คุณธีรศักดิ์ ผันใจผ่อง ผู้บริหารบริษัทมิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ Rich Point Wutthakat

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารบริษัทมิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าตรวจความคืบหน้าและให้คำแนะนำในขั้นตอนการทำงานอย่างใส่ใจ เพ่ือให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดและเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน