Monday - Friday 08:30-17:00
02 511 5900
02 511 5901

About Us

บุคลากรและวิธีการทำงาน

บุคลากรของบริษัทเกิดจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มากด้วยประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบโดยเฉพาะงานด้าน วิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง,งานออกแบบทางวิศวกรรม บริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานอย่างครบวงจร อาทิ วิศวกรรมโครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร วิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น โดยการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับการบริหารงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพ คุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ว่าจ้าง .

ประวัติบริษัท x

บริษัท มิเนอร์วา แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556037883 มีชื่อย่อที่รู้จักกันดีว่า “MM” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อประกอบธุรกิจทางด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คำว่า “การกำกับดูแลกิจการ”หรือ ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล ( Corporate Governance: CG ) หมายถึง การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัท มิเนอร์วา แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการตามหลัก 5 ประการได้แก่

  1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
  2. บทบาทคณะกรรมการ
  3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  4. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
  5. จริยธรรมธุรกิจ

.

บริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด

มืออาชีพ : ที่เกิดจากการหลอมรวมประสบการณ์และรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญในการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย “MINERVA MANAGEMENT” คือบริการควบคุมงานก่อสร้างซึ่งมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำซึ่งโดเด่นในเรื่องการควบคุมค่าก่อสร้างและระยะเวลาให้อยู่ในกำหนดและมีมาตรฐาน การควบคุมงานในระดับที่สากลยอมรับ

Minerva Management Projects
บริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด เราเป็นบริษัทวิศวกร ที่ปรึกษางานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการทางด้านงานออกแบบทางวิศวกรรม อาทิ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร วิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและวิศวกรรมเครื่องกล โดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินงานตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมและบริหารงานโครงการก่อสร้าง ด้วยผลงานและประสบการณ์บริษัท ฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้รวมทั้งพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถบริหารและจัดการเรื่องระยะเวลา ในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตที่ลดลง แต่ถึงแม้ต้นทุนจะถูกบริหารจัดการ แต่ระยะเวลาในการดำเนินงานกลับเร็วขึ้น โดยคุณภาพเนื้องานของบริษัท ฯ นั้นไม่ได้ถูกปรับลดลงแต่อย่างใด

 

Attention!

Looking for best partner for your next construction works? Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.