02
มี.ค.

ผู้บริหารเยี่ยมโครงการ Site Monte Rama9

คุณนราธิป จันทร์ทองและคุณธีรศักดิ์ ผันใจผ่อง ผู้บริหารบริษัทมิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ Monte Rama9

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารบริษัทมิเนอร์วา แมนเนจเม้นท์ เข้าตรวจความคืบหน้าและให้คำแนะนำในขั้นตอนการทำงานอย่างใส่ใจ เพ่ือให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดและเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน