Monday - Friday 08:30-17:00
02 511 5900
02 511 5901

รายละเอียดโครงการ x

อาคารสูง: 39 ชั้น  1 อาคาร  
Location:  พญาไท กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ก่อสร้าง: 27,130.80ตร.ม.
มูลค่าการก่อสร้าง: 1,250,000,000 บาท
เจ้าของโครงการ:บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Precon

Construction

Hand Over