Monday - Friday 08:30-17:00
02 511 5900
02 511 5901

IDEO Q Chula-Samyan

รายละเอียดโครงการ x

อาคารสูง: 40 ชั้น 1อาคาร
Location:    บางรัก กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ก่อสร้าง: 94,200 ตร.ม.
มูลค่าการก่อสร้าง: 2,125,000,000 บาท
เจ้าของโครงการ:บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Precon

Construction

Hand Over