Monday - Friday 08:30-17:00
02 511 5900
02 511 5901

IDEO Sathorn-Thapra

รายละเอียดโครงการ x

อาคารสูง: 31 ชั้น 1อาคาร
Location:    เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ก่อสร้าง: 69,769 ตร.ม.
มูลค่าการก่อสร้าง: 800,891,000 บาท
เจ้าของโครงการ:บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Precon

Construction

Hand Over