Monday - Friday 08:30-17:00
02 511 5900
02 511 5901

รายละเอียดโครงการ x

อาคารสูง: 31 ชั้น 1อาคาร
Location: เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ก่อสร้าง: 49,342 ตร.ม.
มูลค่าการก่อสร้าง: 807,038,000 บาท
เจ้าของโครงการ:บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Precon

Construction

Hand Over