Monday - Friday 08:30-17:00
02 511 5900
02 511 5901

The Glowing Bangpoo

รายละเอียดโครงการ x

อาคารสูง: 4 ชั้น  1 อาคาร
Location: บางปู สมุทรปราการ
พื้นที่ก่อสร้าง: 2,760 ตร.ม.
มูลค่าการก่อสร้าง: 748,451,970 บาท
เจ้าของโครงการ:บริษัท เดอะคิวเอสเตท จำกัด 

Precon

Construction

Hand Over