Monday - Friday 08:30-17:00
02 511 5900
02 511 5901

TIME-COST-QUALITY MULTIPOINT CONTROL UNITS

งานออกแบบทางวิศวกรรม

มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิศวกรรมโครงสร้าง และ วิศวกรรมงานระบบ โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง บริษัทมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษโดยการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายซึ่งหมายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับการบริหารงาน

บริการของเรา

เราชำนาญเรื่องการบริหารการจัดการงานก่อสร้าง ทั่วภูมิภาค ตั้งแต่ ช่วงก่อนงานก่อสร้าง / ช่วงก่อสร้าง / ช่วงส่งมอบ  ด้วยระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานของบริษัท ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อการจัดการให้โครงการสำเร็จ ภายใต้ นิยาม การบริหารเวลา ต้นทุน และคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

เทคโนโลยี

นอกจาก บริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์จะเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแล้ว เรายังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดำเนินงาน ทั้งระบบสารสนเทศที่่เชื่อมต่อได้ทุกที่ ยานบินไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพความก้าวหน้าของงาน เพื่อผลงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ x

ทำไมต้องเลือกเรา x

บุคลากรระดับมืออาชีพ

บุคลกรของเรา เป็นกลุ่มวิศวกรมากประสบการณ์ สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างมืออาชีพ

เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

ด้วยความสามารถในการบริหารงานของเรา ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา.

ประหยัดเวลาและเงิน

ด้วยแนวคิดการบริหาร เวลาและต้นทุน ทำให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่า ประหยัดเวลาและเงิน และผลงานคุ้มค่าแน่นอน

งานคุณภาพ งบไม่บานปลาย

การบริหารงานให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ และไม่ให้งบบานปลาย ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างบริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ เท่านั้น.

เก็บรายละเอียด

มั่นใจได้ว่า ความเป็นมืออาชีพสามารถเก็บรายละเอียดของงาน และจัดการข้อขัดแย้งได้อย่างมีคุณภาพ

รับผิดชอบต่องาน

เราเป็นบริษัทที่ปรึกงาน วิศวกรรม ที่รับผิดชอบต่องานเสมอ หากพบอุปสรรคต่องานเราจะระดมกำลังแก้ไขปัญหาอย่างทันถ่วงที

Our Project x

We Proud To Be Consult and Service
Minerva Management Co.,Ltd. x

วิสัยทัศน์ของเรา

เพื่อความสำเร็จและเป็นผู้นำในการเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้างรวมทั้งให้บริการทางด้านงานออกแบบทางวิศวกรรม บริษัทจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนของการบริหารงานควบคู่กับการพัฒนากระบวนการและสร้างวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ว่าจ้าง

ปรัชญาในการทำงาน

การบริหารจัดการองค์กรอย่างรอบด้านอันเป็นสิ่งสำคัญที่เราใช้ในการกำหนด วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับการบริหารงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบริหารงาน ทั้งด้านที่ปรึกษางานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง รวมทั้งด้านงานออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อต่อยอดพันธกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย.

ผู้บริหารองค์กร x

เพื่อความสำเร็จและเป็นผู้นำในการเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้างและบริหารโครงการก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการทางด้านงานออกแบบทางวิศวกรรม บริษัทจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนของการบริหารงานควบคู่กับการพัฒนากระบวนการและสร้างวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ว่าจ้าง

นราธิป จันทร์ทอง

กรรมการผู้จัดการ ด้วยประสบการณ์ยาวนานในวงการก่อสร้างซึ่งตกผลึกกลายเป็นแนวคิดการก่อสร้างในระบบอุตสาหกรรมสายพานการผลิตและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบันเพื่อลดขั้นตอนและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการก่อสร้างอีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านควบคุมระยะเวลาก่อสร้างในวงการอีกด้วย

ธีรศักดิ์ ผันใจผ่อง

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรและบุคคลกร ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์ ในการบริหารงานก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ โดยมีทัศนคติในการทำงาน “มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ มาดมั่นรวมพลังเพื่อสิ่งใหม่ ก้าวไปสร้างสรรค์ เพื่อนวัตกรรมใหม่”