Monday - Friday 08:30-17:00
02 511 5900
02 511 5901

Somerset Rama 9

รายละเอียดโครงการ x

อาคารสูง: 35 ชั้น 1 อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน
Location:  ถ.รัชดาภิเษก รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพระราม 9 กรุงเทพมหานคร 
พื้นที่ก่อสร้าง: 38,000 ตร.ม.
มูลค่าการก่อสร้าง: 875,000,000 บาท
เจ้าของโครงการ:บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Precon

Construction

Hand Over